VOC-archief, inventarisnummer 6859 (scan 217)

Hieronder vind je de automatisch gegenereerde transcriptie en (indien beschikbaar) een scan van het originele document. Je zoekopdracht is vet weergegeven in de transcriptie. De transcriptietechniek staat nog in de kinderschoenen, dus de transcriptie is niet perfect. Mocht de scan hieronder niet verschijnen of een onjuiste scan betreffen, bekijk deze dan op de site van het Nationaal Archief. Daar kun je ook andere scans uit hetzelfde inventarisnummer vinden.

Vorige pagina -- Volgende pagina

Automatische transcriptie

1.        A:
2)        336
3)        3
4)        Gerrit Flikkenschild 1790
5)        1
6)        Heeden den 13„e September 1790: Compareerde voor mij
7)        Jan Fredrik George Heijser Beamptschrijver deeses gouver„
8)        „nements present de natenoemene Getuijgen
9)        mn
10)        Den Extra ordinair Lieitenant van de Arthillerij alhier Gerrit
11)        Fukkenschild, staande op zijn vertrekt, en deszelfs huis vrouweli
12)        „Sabeth kerm: egte lieden, mij beamptschrijver en getuijgen bekent,
13)        te deesen
14)        zijnde gezond en Wel van Lichaam Verstand, reeden kennisse en uitspraake
15)        dewelke verklaarde uit Overdenkingen van de zeekerheid des doods en
16)        dresselijk
17)        „de onseckere uure en tijden Van dien te raade zijn Geworden, Weegens —
18)        nements
19)        hunne nalatenschappen die zij op speciaal afvraage van mij beamp„
20)        „schrijver Verklaarden geene Twee duijsent rijxdaalders te stillen be„
21)        Possiling
22)        „draagen te disponeeren, met revocatie van alle voorgaande testamenten
23)        dienste
24)        of Codicillen, Ende also geheel op nieuw disponeerende, zoo verklaarde zy
25)        testateuren te legateeren, aan de diaconij-Armon deeser steede Een
26)        Cmij bekemen
27)        sommetje van thien Rijxdaalders hollands —
28)        versland en
29)        Wijders ter finale dispositie treedende Verklaarde de Testateuren El„
30)        houder en
31)        „kanderen resiprocque en dus Over en Weeder de Langstleevende van
32)        te zijn
33)        hun beijde te stellen tot zijnen often haren algeheelen en Universeele
34)        Erfgenaam, in alle de goederen so roerende als Onroerende, Erffenissen
35)        den Cas„
36)        en besterffenissen die er mogte, zijn ’t geen den Eerste stervende met
37)        Testa teeve
38)        er dood ontruijmen en nalaten zal, en aan hun nog in leeven zijnde
39)        geevende dar
40)        twee staande huwelijk, bij den anderen Verwekte kinderen en name
41)        kullen weren
42)        wet
43)        Johannes en Jacobus, ende nog te Vernenne kinderen, tot hunne mee„
44)        te legateeren
45)        „de Erffgenaamen te nomineeren en aan te stellen in de Logitieme
46)        testatateur
47)        portie uit den boedel die de Eerststervende van hun testateuren zal —
48)        koomen naar te laaten Esecludeerende zij testateuren uit deesen hun„
49)        dat dezelve
50)        „ne testamente naartelaatene boedel en goederen het eerwaarde Colle„
51)        „gie van heeren Weesmeesteren zo hier als Elders en alle andere amp„
52)        er tijtet
53)        „tenaaren die Vermeenen mogte eenige administratie of toezigt
54)        van de pron
55)        te Competeeren, hun Eerwaardens bedankende voor derzelver an„
56)        ar iets toegen
57)        „dersints in deesen te neemene moeijte en sorge seer reverentelijk
58)        on zal kome
59)        Tot Executeur of Executrice van deese testamente en zo tot regeerende
60)        als arministreerende voogt of Voogdsse over hunne Voorgemelde
61)        en ende
62)        kinderen ende nog te krijgene kindeen en derzelver te Ervene per„
63)        Astaij sen
64)        „ningen
65)        r
66)        s in leeven hebbende tot
67)        den
68)        „Sule derogatoir waarvan hij Testateur ver„
69)        aarde
70)        „klaerd geen geheugen te hebben.—
71)        eren en institueeren des„
72)        Cetie
73)        en te rotterdam woonag
74)        Enz
75)        
76)        en zijnde als van deser
77)